การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O1 โครงสร้าง

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น

ข้อมูล O1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

    1) ชื่อ-นามสกุล  2) ตำแหน่ง  3) รูปถ่าย  4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น  (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

ข้อมูล O2
O3 อำนาจหน้าที่

-  แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น

1. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2566

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  2.เป้าหมาย  3.ตัวชี้วัด - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O4 หน้า 10-26
O5 ข้อมูลการติดต่อ

- แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

    1) ที่อยู่สถานศึกษา   2) หมายเลขโทรศัพท์   3) E-mail  4) แผนที่ตั้ง

ข้อมูล O5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใช้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เป็นต้น ข้อมูล O6

 การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O7

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O8 Q&A

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

ข้อมูล O8

1. Messenger Facebook

2. ติดต่อเรา

O9 Social Network - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram TikTok เป็นต้น

1. ติดต่อเรา   2. Facebook

3. TikTok

 การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

1.โครงการหรือกิจกรรม   2.งบประมาณที่ใช้   3.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน    ปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O10 หน้า 35-376
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

1.ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

-รูปแบบรายงานสามารถดำเนินการเป็นตารางหรือตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา

ข้อมูล O11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณอย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้  1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม   2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียด ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ)
ข้อมูล O12 หน้า 14-208

 การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน, คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ, คู่มือการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาสำหรับครูผู้สอน , คู่มือปฎิบัติเวลายามสำหรับบุคลากรสถานศึกษา เป็นต้น

- คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำสำหรับบุคลากรภาในสถานศึกษาใช้งานร่วมกับส่วนกลาง เช่น คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล O13

1. ระเบียบการเงิน 

2. งานการเงิน

3. งานพัสดุ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา , คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา , คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ข้อมูล O14

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณปัจจุบัน

-เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจการให้บริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่ , ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดสถานศึกษา , ความพึงพอใจต่อผู้สอน , ความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น

ข้อมูล O15

งานวิทยาบริการห้องสมุด

 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลฯ

O17 E–Service

-แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์  การประสานงานใช้สถานที่ , ระบบ ศธ.02 , ระบบRMS เป็นต้น

-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ข้อมูล O17

1. เว็บไซต์วิทยาลัยฯ

2. Facebook  ระบบ RMS

3. ศธ.02 ออนไลน์

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

1.งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร    2.งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O18 หน้า 20 -34 และ

หน้า 377 - 386

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าว หน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O19

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ   2.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียด ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
ข้อมูล O20 หน้า 14-208

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม  โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

ข้อมูล O21

1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

2. จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น **เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O22

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O23

1. ประกาศผู้ชนะไตรมาส-1

2. ประกาศรายไตรมาส-2

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 2565

4. ราคากลางและผู้เสนอราคา 2565

5. งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียด ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

ข้อมูล O24

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น พัฒนาการประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา , พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักคุณธรรมจรอยธรรม และธรรมาธิบาล, กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐาน เป็นต้น

- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

ข้อมูล O25

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

หน้าที่ 20 - 44

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O26

การดำเนินการตามนโยบาย

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

    1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน , เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

    2)  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ , ครูพิเศษสอน , เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

    3)  การพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น

    4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น

    5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น , การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น

ข้อมูล O27

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียด ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

ข้อมูล O28

การดำเนินการตามนโยบาย

หน้าที่ 3 - 51

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของ การปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบ ด้วย ดังนี้

1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน

2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ข้อมูล O29

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษาโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ข้อมูล O30

1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน

3. Hotline ทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด   2.จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    3.จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ข้อมูล O31

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ข้อมูล O32

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O33

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) และหรือผู้ที่ปฏิบัติติหน้าที่แทน 

ข้อมูล O34

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติติหน้าที่แทน

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O35

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. รายงานผล

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงผลกความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O36

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา

-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. รายงานผล

 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

-แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาททางสังคม

- เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O38

1. นโยบาบไม่รับของขวัญ

2. กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด

3. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนป้องกันการทุจริต 

<

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

1. โครงการ/กิจกรรม  2. งบประมาณ  3.ช่วงเวลาดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O39
O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39

1. ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

ข้อมูล O40

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม   2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

ข้อมูล O41
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณอย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้

1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

2.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาหรือประกาศนโยบายไม่รับขวัญ)

1. ข้อมูล O42

2. นโยบาบไม่รับของขวัญ

O43

การดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

O43