วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
 "ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาตรฐานสากล "


พันธกิจ 

1.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

2.  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

3.  ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก

  

จุดเด่น            “มีคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาชีพ”

จุดเน้น            “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ”

อัตลักษณ์       “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”

เอกลักษณ์      “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ