CPVC-KM


ประวัติวิทยาลัย

ประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


1.jpg

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
มีเนื้อที่  13  ไร่   2  งาน 73  ตารางวา     

ประวัติสังเขป

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519  แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า ”โรงเรียนเทคนิคชุมพร ”  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2523 มีชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้

         โรงเรียนการช่างชุมพร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2477  โดยมีนายประสงค์  รังสิวัฒน์  กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี(สังกัดอำเภอเมืองชุมพร  ใช้สถานที่บ้านพักของกรรมการเป็นที่ทำการชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ในเนื้อที่  7  ไร่  สถานที่ปัจจุบัน)
          พ.ศ. 2484  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิมของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร)

          พ.ศ.2491  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร

          พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร

          พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”

          พ.ศ.2523  ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”

          พ.ศ.2537  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่งออกเป็น 2  วิทยาเขต ดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่  138  ถนนอาราม  หมู่ที่ 8 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

  2.jpg

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร” 12 เมษายน  2554   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ แยกวิทยาเทคนิคชุมพรออกเป็น  2  สถานศึกษา คือ

  1. 1.           วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1

 3.jpg

 2.           วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

  4.jpg

 

 


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019265 sec.