ประวัติวิทยาลัย

ข้อมูล ประวัติวิทยาลัย                                                                


pravitsanu.jpg
 

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่  13  ไร่   2  งาน 73  ตารางวา  

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2523 มีชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้

      โรงเรียนการช่างชุมพร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนช่างไม้ชุมพร”  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่  26  พฤศจิกายน  2477  โดยมีนายประสงค์ รังสิวัฒน์ ธรรมการจังหวัดชุมพร (ปัจจุบัน คือศึกษาธิการจังหวัดชุมพร) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี (สังกัดอำเภอเมืองชุมพร  ใช้สถานที่บ้านพักของธรรมการเป็นที่ทำการชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาลในเนื้อที่ 7 ไร่  สถานที่ปัจจุบัน) 

พ.ศ.2484  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุจินต์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิมของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร)

พ.ศ.2491  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร

พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร

พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”                   

พ.ศ.2523  ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”            

พ.ศ.2537  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่งออกเป็น 2  วิทยาเขต ดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่  138  ถนนอาราม  หมู่ที่ 8 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 

  student.jpg

 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”       12 เมษายน  2554   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ แยกวิทยาเทคนิคชุมพรออกเป็น  2  สถานศึกษา คือ

 1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1

archeeva.jpg

2.  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

vt.jpg