งานพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพรต่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพรต่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารเรียน และอาคารสำนักงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรนิกส๋ (e-bidding) เลขที่ EB001/5266 การจ้างก่อสร้างทาสีอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้าางทาสีอาคารเรียน และอาคารสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการชุดปฏิบัติการบัญชี effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการชุดปฎิบัติการบัญชี effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB002/2566 การซื้อโครงการชุดปฎิบัติการบัญชี effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการชุดปฎิบัติการบัญชี effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการชุดปฏิบัติการบัญชี effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic , Toeft วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565  รหัสครุภัณฑ์ วอศ.ชพ.001/2565 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic, Toeft

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB001/2565 การซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic , Toet วิทยาลัย อาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic , Toeft วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic , Toefl วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic , Toefl วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน ตามโครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามสผ.๑/๖๕ งานทวิภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามสผ.325/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมจอทีวีมัลติทัชสกรีนแบบ 4k วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมจอทีวีมัลติทัชสกรีนแบบ 4k วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่001/2562 การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่001/2562 การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...............การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑
การจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบบประมาณราคา(ปร.4 ปร.5) งานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...........การจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามสผ.178/61 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ตามสผ๑๘๓/๖๑ งานบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตาม สผสนง๑.๑-๑๒.๑/๖๑ แผนกบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ซ่อม) ตามสผ.๒๐๑/๖๑ แผนกบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตาม สผ.สนง. ๑.๑-๕.๑/๖๑ แผนกโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามสผสนง. ๑.๑,๒.๑,๓.๑,๕.๑และ๗.๑/๖๑แผนกเลขานุการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตาม สผ สนง ๑.๑-๙.๑/๖๑ แผนกคอมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามสผ๑/๖๑สำนักงาน งานบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามสผ. 180/61 งานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาม สผ.179/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซลตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ........................การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว


ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมุทิตาจิต,ป้ายไวนิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารเพิ่มเติม เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ


เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรีนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์2 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ........................การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล