download


งานพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามสผ.178/61 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามสผ. 180/61 งานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาม สผ.179/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซลตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ........................การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว


ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมุทิตาจิต,ป้ายไวนิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารเพิ่มเติม เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ


เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรีนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์2 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ........................การซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ดีเซล

CPVC-KM © 2016

Generated 0.020214 sec.