download


งานพัสดุ


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ

ร่างประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงพร้อมระบบ Live Streaming และสร้างสื่อการเรียนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว


ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมุทิตาจิต,ป้ายไวนิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับทักษะการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารเพิ่มเติม เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ


เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรีนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019692 sec.