ผู้บริหารสถานศึกษา


ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร  084-149-1597

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ

 1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรม สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
นายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร 083-605-0186
นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร 081-981-6213
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทร 087-882-2783
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นางประนอม ฉายากุล (รร.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

1 ต.ค. 2484 - 2509

2

นางประนอม สุทธิอารมณ์ (รร.การช่างสตรี)

2509 - 2511

3

น.ส.ประไพ สุรทิณฑ์ (รร.การช่างสตรี)

2511 - 2512

4

น.ส.อุทิศ เภาวิเศษ (รร.อาชีวศึกษา)

2512 - 2519

5

นายประสิทธิ์ พร้อมมูล (ยุบรวมกับการช่างเป็น รร.เทคนิค)

2519 - 2521

6

นายจำนง อุไรรัตน์ (วิทยาลัยเทคนิค)

2521 - 2525

7

นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์

2525- 2529

8

ว่าที่ร้อยตรีมนู บัวเลิศ

2529 - 2538

9

นายถาวร เจาะจิตร

2538 - 2542

10

นายพิรัณห์ ชูแก้ว

2542- 2544

11

นายประศาสน์ ประเทืองทิน

2544 – 3 ก.ย. 2553

12

นายวิริยา พูลสวัสดิ์ (รก.)

3 ก.ย. 2553 – 16 มิ.ย. 2554

ศธ. ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

12 เม.ย. 2554

13

นายอำนวย นวลจันทร์

16 มิ.ย. 2554- 30 ก.ย. 2564

19

นายประทีป แป้นแก้ว

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565

20

นายณรงค์ แก้วสิงห์

1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน