พระราชบัญญัติและมาตรฐานการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษา (พรบ.)

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2561)

- แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (22 มกราคม 2563)

- แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

- ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558