CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
โครงการแข่งขันทักษะศาสตร์และศิลป์การประกอบอาหารสู่มาตรฐานสากล WesternSetMenu
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:31:24 6 0
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:29:11 5 0
ประกาศเตือนภัย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:21:48 9 0
งานค้นคนคนค้นงาน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:28:14 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศเตือนภัย
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:21:48 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
Pollประจำเดือนสิงหาคม มองอาชีวะไทยอย่างไร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:20:50 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:15:36 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-10 08:05:43 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กำหนดดำเนินโครงการ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-07 07:58:58 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดการโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-07 07:51:13 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:22:51 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา นิเทศ กำกับ ติดตาม ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:19:11 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะวันพระ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:15:09 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:33:26 59 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-22 10:03:03 491 0
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-07 14:49:40 187 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 868 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 274 0 บทความ

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1439513  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.590861 sec.