เอกสารดาวน์โหลด

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2567

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2567

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2566

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2565

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564

ขอเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563

เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษษยน 2563


เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2563

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2563

ขอเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิหาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนrพฤศจิกายน 2561

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา2561

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

งานวิจัยครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2562

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2562


คู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
นางจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  

เผยแพร่ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2560


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพิมสิริ อู่มาลา ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

งานวิจัย

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์

เอกสารโครงการสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคลและรายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนกวิชาประจำปีการศึกษา 2560

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559
( ฉบับปรับปรุง 2560 )

แบบฟอร์มเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูล-นักเรียน