download


เอกสารดาวน์โหลด
เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิหาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2562


เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา2561

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562


งานวิจัยครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2562


เผยแพร่งานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2562


คู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
นางจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  

เผยแพร่ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพิมสิริ อู่มาลา ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

งานวิจัย

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์

เอกสารโครงการสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคลและรายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนกวิชาประจำปีการศึกษา 2560

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559
( ฉบับปรับปรุง 2560 )

แบบฟอร์มเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูล-นักเรียน

CPVC-KM © 2016

Generated 0.539739 sec.