ข้อมูลอาคารสถานที่

map.jpg


แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

1. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. โดมอเนกประสงค์
3. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. อาคารเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5. อาคารเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ / แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
6. ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม
7. แผนกวิชาการบัญชี
8. หอประชุมใหญ่
9. อาคารเรียนภาษาอังกฤษ
10. อาคารธุรการ
11. บ้านพักครู
12. ห้องน้ำ
13. บ้านพักครู
14. บ้านพักครู
15. อาคารธุรการ / ห้องผู้อำนวยการ
16. อาคารเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17. อาคารเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย / หอประชุมพุทธรักษา
18. อาคารเรียนแผนกวิชาเลขนุการ
19. อาคารเรียนแผนกวิชาการตลาด
20. ศาลาอเนกประสงค์
21. ห้องน้ำ
22. ห้องเรียน
23. อาคารบ้านพักครู

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcdata

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ