ข้อมูลพื้นฐาน  o1 - o9

ข้อมูลพื้นฐาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน)
เอกสารเพิ่มเติม
o1
1. แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่
แสดงข้อมูล
o2
2. ข้อมูลผู้บริหาร
แสดงข้อมูล
o3
3. อำนาจหน้าที่
แสดงข้อมูล
o4
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แสดงข้อมูล
o5
5. ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูล
o6
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงข้อมูล
 
การประชาสัมพันธ์
เอกสารเพิ่มเติม
o7
1. ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เอกสารเพิ่มเติม
o8
1. ช่องทางการสอบถามข้อมูล
แสดงข้อมูล
o9
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์
แสดงข้อมูล
 

การบริหารงาน o10 - o12

การดำเนินงาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)
เอกสารเพิ่มเติม
o10
1. แผนดำเนินงานประจำปี
แสดงข้อมูล
o11
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงข้อมูล
o12
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงข้อมูล
 

การปฏิบัติงาน และการให้บริการ o13 - o17

การปฎิบัติงาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)
เอกสารเพิ่มเติม
o13
 - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน
แสดงข้อมูล
 
 - คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ
แสดงข้อมูล
 
 - คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
แสดงข้อมูล
 
การให้บริการ และสถิติการให้บริการ
เอกสารเพิ่มเติม
o14
คู่มือการให้บริการ งานการเงิน
แสดงข้อมูล
o15
- สถิติการให้บริการ
แสดงข้อมูล
 
 
 
o16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แสดงข้อมูล
o17
- E–Service
 
 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แสดงข้อมูล
 
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง
แสดงข้อมูล
 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2022)
แสดงข้อมูล
 
- ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
แสดงข้อมูล
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ o18-o24

แผนการใช้งบประมาณประจำปี  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
เอกสารเพิ่มเติม
o18
1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี
แสดงข้อมูล
o19
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงข้อมูล
o20
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงข้อมูล
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
เอกสารเพิ่มเติม
o21
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แสดงข้อมูล
o22
2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
แสดงข้อมูล
o23
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แสดงข้อมูล
o24
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แสดงข้อมูล
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o25 - o28

การบริหารทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
เอกสารเพิ่มเติม
o25
1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงข้อมูล
o26
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงข้อมูล
o27
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงข้อมูล
o28
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แสดงข้อมูล
 

การส่งเสริมความโปร่งใส o29 - o33

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)
เอกสารเพิ่มเติม
o29
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงข้อมูล
o30
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงข้อมูล
o31
3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงข้อมูล
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)
เอกสารเพิ่มเติม
o32
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แสดงข้อมูล
แสดงข้อมูล
o33
2. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงข้อมูล
 

การป้องกันการทุจริต o34 - o43

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เอกสารเพิ่มเติม
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
o34
1. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แสดงข้อมูล
o35
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงข้อมูล
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เอกสารเพิ่มเติม
o36
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แสดงข้อมูล
o37
2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงข้อมูล
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เอกสารเพิ่มเติม
o38
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แสดงข้อมูล
 
แผนป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เอกสารเพิ่มเติม
o39
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แสดงข้อมูล
o40
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงข้อมูล
o41
3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แสดงข้อมูล
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เอกสารเพิ่มเติม
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
o42
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงข้อมูล
o43
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงข้อมูล
 

แนะนำวิทยาลัย

เว็บไซต์

สถิติเยี่ยมชม

4356