หลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


ประเภทวิชาที่เปิดสอน
ระดับ ปวช.

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         สาขาวิชาพณิชยการ 
    สาขางานการบัญชี
   
สาขางานการตลาด
    สาขางานการเลขานุการ
   
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
สาขางานธุรกิจค้าปลีก

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
    สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

      สาขางานการโรงแรม
      สาขางานการท่องเที่ยว                

3. ประเภทวิชาคหกรรม              
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          สาขางานคหกรรมการผลิต

ระดับปวส.


1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการบัญชี                 สาขางานการบัญชี
      สาขาวิชาการตลาด                สาขางานการตลาด
      สาขาวิชาการเลขานุการ           สาขางานการจัดการสำนักงาน
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
    สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล

3. ประเภทวิชาคหกรรม
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานการประกอบอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) พุทธศักราช 2563