สอศ. ขยายผล 23 สถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเตรียมความพร้อม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบลูเวฟ โฮเทล หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ (สอศ.) นายจรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นเจ้าภาพ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นสำคัญ จึงได้กำหนดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลของ สอศ.สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการดำเนินงานของสถานศึกษา ด้าน ITA โดยมีสถานศึกษา นำร่องจำนวน 23 แห่ง ทุกภูมิภาค จะได้เรียนรู้ แนวคิด วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดทำเครื่องมือ และการนำเสนอเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกัน การทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ต่อไป

สำหรับผู้เข้ารับการประชุมฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล รวมผู้ร่วมการประชุมฯ คณะวิทยากร และคณะดำเนินงานครั้งนี้ รวม 100 คน โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมคณะ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวรวุฒิ ดำขำ

นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย สำนักอำนวยการ สอศ. นางคนึงลักษณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-ITA

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ