CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาการตลาด
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:13:25 0 0
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:11:34 1 0
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมรายงานผล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:10:27 0 0
โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:09:13 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ร้อยรักร้อยดวงใจสายใยน้องพี่การบัญชี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:08:16 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อมารยาทไทยและมารยาทในสังคม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:07:25 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กิจกรรมโครงการ HT แต่งแต้มเติมฝันสู่วันที่ภาคภูมิ 2019
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-27 15:06:04 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สื่อการสอน Powerpoint รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-26 14:44:49 2 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-26 14:33:42 3 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-24 09:13:27 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-24 09:12:35 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.13)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-24 09:08:05 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบประกาศนียบัตร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-02-24 09:07:19 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 394 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 101 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1377377  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.325921 sec.