CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา
• ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 28/พ.ค./2564 ]  ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

[ 22/ก.พ./2564 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบทั่วไป (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2564  

*  สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init                 (ไม่ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย, ให้เลือกสำรองอันดับ 2 และ 3 ด้วย) คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

*  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 30 เมษายน 2564

*  ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 2 พฤษภาคม  2564

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

*  ขึ้นทะเบียนประชุมผู้ปกครองมอบตัวทำสัญญา
    ระดับชั้น ปวช. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
    ระดับชั้น ปวส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

*  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์
    คลิกตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน ครูที่ปรึกษา กลุ่มไลน์ 
    ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดวีดีโอ 
    ลิงก์สำหรับรับชมผ่าน youtube 

*  เปิดภาคเรียน  วันที่ 14 มิถุนายน 2564


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 (ปรับปรุง 2564)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-17 13:24:53 10 0
ลงทะเบียนเรียนสาย เรียนเสริม เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-16 08:40:22 15 0
ตารางการรับหนังสือเรียนฟรีระดับชั้น ปวช1
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-16 08:38:48 9 0
ตารางการรับหนังสือเรียนฟรีระดับชั้นปวช2 และ ปวช3
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-16 08:37:18 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เรียนออนไลน์ทุกชั้นปี
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-11 11:05:04 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-11 11:04:09 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนะนำอาคารประจำแผนกวิชา
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-11 11:01:33 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-08 10:25:27 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เปิดภาคเรียน14มิถุนายนนี้
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-08 10:24:35 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
มการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-08 10:22:22 14 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-04 09:31:50 26 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-04 09:28:17 27 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญชวนส่งคลิปการประกวดวีดิโอ ในหัวข้อ อริยสัจ 4 กุญแจนำชีวิต ผ่านพ้นวิกกฤต COVID-19
Create by : cpvcinfor
Create : 2021-06-04 09:27:08 26 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
จบม6ต่อปวส

Create by : cpvcinfor
Create : 2021-02-01 09:21:13 153 0
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

Create by : cpvcinfor
Create : 2020-12-07 09:51:09 195 0
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการไหว้ครู

Create by : cpvcinfor
Create : 2020-08-20 09:31:42 278 0
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 10:33:26 387 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-22 10:03:03 1172 0 บทความ
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-07 14:49:40 483 0 บทความ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-13 08:32:32 1568 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-06 11:14:39 554 0 บทความ

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
1676061  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.554775 sec.