CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-14 14:29:52 20 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-14 14:25:08 33 0
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-14 14:22:53 20 0
ลำดับแผนกวิชา ในการเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-14 14:17:35 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงสร้างความเข้าใจการเลือกตั้ง ปี 2562 แก่นักเรียน นักศึกษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-13 14:07:51 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดการพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-13 08:39:27 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการกิจกรรมความรู้ ความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-12 13:55:29 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-11 15:37:05 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิธีการยืนเข้าแถว เพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-11 08:52:18 14 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-11 08:49:07 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-08 15:14:31 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-08 08:24:14 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรับมอบโล่เกียรติบัตร คนดีศรีอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการประเมินระดับสถานศึกษาและ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-08 08:21:25 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
โครงการค่ายพัฒนาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-04 09:05:31 30 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-01-15 14:56:04 83 0
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1และปวส.ปีการศึกษา 2562
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-01-14 08:23:06 77 0

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
923405  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.052824 sec.