CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
นำคณะครูจำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ่านี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-13 09:19:05 5 0
รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-13 08:52:03 6 0
ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-13 08:47:24 2 0
ประชุมครูที่ปรึกษาชมรม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-13 08:33:52 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่1
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:52:08 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:46:42 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:45:08 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เริ่มเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอน
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:43:23 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:41:41 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันเข้าพรรษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:18:24 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันอาสาฬหบูชา
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 13:16:01 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 11:01:21 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการอาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 10:50:10 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Create by : cpvcinfor
Create : 2020-07-09 10:33:26 12 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-22 10:03:03 382 0
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-07 14:49:40 146 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-13 08:32:32 781 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-06 11:14:39 242 0 บทความ

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
1420642  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.402234 sec.