CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชายและหญิง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-23 07:10:19 5 0
ประเมินศูนย์ศูนย์บ่มเพาะฯระดับสถานศึกษา ปี 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-23 07:07:00 8 0
บรรยากาศการตรวจสอบเอกสารและตรวจร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย หญิง) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-23 07:03:47 5 0
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขอให้เตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าดังนี้
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-21 14:34:42 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียนที่สมัครเรียนนศท.(ชาย หญิง) ชั้นปีที่ 1 ทุกคนโปรดอ่านและปฏิบัติดังนี้
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-21 14:33:17 7 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูพิสมัย นวลจันทร์
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-21 14:31:22 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเวียนเทียน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-21 14:23:44 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-21 14:14:15 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนสาย เรียนเสริม เรียนซ้ำ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-17 08:27:07 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางพิสมัย นวลจันทร์ ภรรยาของนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-17 08:23:59 23 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่นเวลาเรียน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 62
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-17 08:21:55 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ต่อเนื่องถึงปริญญาตรี
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-17 08:19:21 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีปิดโครงการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-05-15 08:17:08 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
โครงการค่ายพัฒนาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

Create by : cpvcinfor
Create : 2019-03-04 09:05:31 87 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-01-15 14:56:04 221 0
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1และปวส.ปีการศึกษา 2562
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-01-14 08:23:06 176 0

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
955182  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.062132 sec.