CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5/ก.พ./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 

* จำหน่ายคู่มือ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2561 ณ งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท
* รับสมัครอบทั่วไป วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 30 มีนาคม 2561 
* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 1 เมษายน 2561
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 4 เมษายน 2561


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด เรื่อง การจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-06 16:05:34 20 0
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-06 09:58:03 21 0
๕ ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-06 09:56:05 19 0
นักกีฬาวู้ดบอลทีมหญิง ตัวแทนภาค
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-06 09:54:32 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการการจัดจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-04 10:48:01 25 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๔ ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-04 09:10:17 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-03 14:54:59 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-03 14:51:20 27 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-01 10:40:56 23 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ บริการวิชาชีพการบัญชีสู่น้องๆโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-01 10:40:11 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-01 10:26:18 23 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเช้า
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-01 10:05:31 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประกวดผลลัพธ์ต่อยอดค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 15 จำกัด (มหาชน)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-12-01 09:54:24 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ

Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-04 08:30:24 291 0

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
807780  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.210252 sec.