CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
เครื่องแบบนักเรียนหญิง #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-01 18:50:46 10 0
เครื่องแบบนักเรียนชาย #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-01 18:49:59 10 0
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-01 18:49:08 10 0
เครื่องแบบนักศึกษาชาย #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-04-01 18:47:53 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผู้ว่าฯชุมพร ทำจดหมายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-31 15:32:43 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
#วันนี้ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน2 #จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-30 14:42:20 7 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-30 14:16:50 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-30 14:07:07 62 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1056 /2563
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-27 10:10:06 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1 ปวส.1 รอบปกติ
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-27 10:07:54 49 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รายงานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-23 10:17:08 37 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รายงานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช. ประจำปีการศึกษา 2563
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-23 10:16:25 45 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.และปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
Create by : cpvcinfor
Create : 2020-03-23 10:14:21 37 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-13 08:32:32 532 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-11-06 11:14:39 136 0

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
1389633  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.253421 sec.