CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5/ก.พ./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 

* จำหน่ายคู่มือ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2561 ณ งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท
* รับสมัครอบทั่วไป วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 30 มีนาคม 2561 
* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 1 เมษายน 2561
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 4 เมษายน 2561


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-19 15:55:09 10 0
โครงการอบรมการใช้ระบบรายงานข้อมูลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-19 15:46:59 11 0
โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-18 15:35:53 15 0
ประชุมคณะกรรมการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 9 สถานศึกษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-18 15:32:49 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-18 08:10:55 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-18 08:10:01 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศผลการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 ชายและหญิง
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-15 08:17:15 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษามาร่วม อวด เรื่องราวของ ครูอาชีวะ
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-15 08:15:24 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-15 08:12:34 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
จัดทำหลักสูตร PRE-VED
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-13 08:16:48 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอวิรุทธ์ แย้มโสพิศ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-12 10:45:35 33 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวคันธารส วิทยาภิรมย์ ครูภาษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-12 10:43:09 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-12 10:40:47 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ

Create by : cpvcinfor
Create : 2018-06-04 08:30:24 40 0

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
530074  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.457391 sec.