CPVC-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

CPVC
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• History
• Vision&Mission
• Administrator
• Personnel
• Student
• Courses of instruction
• Budget
• Durable Articles
• Premises
• Premises
• Premises
• Premises

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• General Administrative
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


News
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-18 15:13:32 0 0
มุทิตา คารวาลัย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-18 09:35:09 6 0
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียนนร.นศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-18 09:33:57 7 0
กำหนดการแก้กิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาวินัย สร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-18 09:32:36 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะ
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-17 08:29:18 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานวิจัย รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่1/62
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-17 08:24:19 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ตารางการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ PLC
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-13 08:31:48 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสะพานเชื่อมโยงสพฐ.สอศ.อศจ.ชพ.
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-12 08:29:04 32 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-12 08:14:13 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดการโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-10 08:26:05 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ​ การฝึกอบรมการทำวิจัย​ 5​ บท​ ขั้นพื้นฐาน
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-10 08:22:44 24 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-10 08:09:04 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562
Create by : cpvcinfor
Create : 2019-09-09 08:40:28 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

Statistic
Counter
1121204  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.054103 sec.