งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 
นายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

V-cop ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

BIG DATA ศูนย์ประสานงานการผลิตและพํมนากำลังคนอาชีวศึกษา

กิจกรรม