นางสุจิรา มาแก้ว

หัวหน้างานบัญชี

สืบค้นข้อมูล

เว็บลิ้งค์

StatisticCounter

19016

หนังสือพิมพ์

New Article

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) 📌 เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 911 - 913 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Create by : cpvcinfor
พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
Create by : cpvcinfor
หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
Create by : cpvcinfor
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
Create by : cpvcinfor
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Create by : cpvcinfor
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
Create by : media
ขอเชิญทำแบบสอบถามออนไลน์ หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
Create by : media
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Create by : cpvcinfor
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Create by : download
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Create by : download

Advertise