โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์


   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์

        เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ Reskill , Upskill) ได้ทุกที่ทุกเวลา (Any Time , Any Where) และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
        จึงขอเชิญคณะครูร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบได้เกียรติบัตรทาง E-mail ที่ท่านได้กรอกไว้โดยมีรายละเอียดหัวข้อความรู้ และวันเปิดทำการทดสอบ ดังนี้

หัวข้อการออกข้อสอบการพัฒนาครูผู้สอน

วันที่ทำการเปิดระบบทำการทดสอบ

ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ

 ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

 ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. - 6 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ

 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 9 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระหว่างวันที่  11 พ.ค. – 13 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 16 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 23 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่

 ความรู้ ความเข้าใจในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 27 พ.ค. 2563

คลิกที่นี่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ