วิสัยทัศน์

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานบัญชี  มีการบันทึกบัญชีโดยระบบเกณฑ์คงค้างและบันทึกบัญชีด้วยมือ  แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้งานล่าช้าและมีข้อผิดพลาดมาก  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล  วิทยาลัยจึงได้รับนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริหารการเงิน  การคลัง ของภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐ  ด้านการงบประมาณการบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  และการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  โดยกำหนดให้ส่วนราชการต่าง  ๆ  ถือปฏิบัติตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2547