ภาระงาน

ลักษณะงานในหน้าที่  รับงานจากงานการเงินทั้งเงินในงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  เช่น  ชุดเบิกตามฎีกา  สำเนาใบเสร็จรับเงิน  ทะเบียนต่าง  ๆ  ฯลฯ  มาจัดทำบัญชี  เพื่อรายงานผลต่อ  คลังจังหวัดชุมพร  สำนักงานตรวจแผ่นดินภูมิภาค  และหน่วยตรวจสอบภายในกรม  ให้เป็นปัจจุบันและโปร่งใส  และมีการจัดเก็บเอกสาร  ซึ่งมีการบันทึกบัญชีเป็นรายเดือนไว้ในที่สมควรและปลอดภัย  และพร้อมที่จะตรวจสอบได้