พันธกิจ

1.  ควบคุมการทำบัญชี  และทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษา

2. ประสานงานกับหัวหน้าการเงินเพื่อให้หลักฐานการรับจ่ายเงินคงเหลือตรงกันเสมอกับ  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

3.  แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีแก่ครู  อาจารย์  และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

4.  ทำรายงานการเงิน  และเก็บรวบรวมหลักฐาน  ใบสำคัญไว้ไห้ ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ

5.  เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6.  รายงานการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ตามลำดับขั้น

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย