Research หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

pavinee.jpg
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัต
กรรม
และสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทร 077-511234 ต่อ105
ที่ตั้ง 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร


ข้อมูลหน่วยงาน
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ภาระงาน
• บุคลากรในหน่วงาน

ดาว์นโหลด
• ฟอร์มวิจัยครู
• คู่มือการจัดทำรายงานโครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี
• นางวนิดา เกื้อกูล
• นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
• นางปนัดดา โชติกวนิช
• นางเสาวภา ไล้ทอง
• น.ส. จิรันตน์ตา ศรีทองกุล
• นางบุญเรือน จองกฤษ
• นางจรรยา จรเสมอ
• นางส้มไทย ศิริเมร์
• นางจิราภร อเนกศุภพล
• นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
• นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
• นส. จันทร์ทิมา สำราญอินทร์

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาการขายและการตลาด
• นางสิรีพร เส็นติหยะ
• นางวรรษยา บุญนรากร
• ครูเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์
• นางสาววิบูลย์เพ็ญ แจ่มจรัส
• นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาการเลขานุการ
• นางบำเพ็ญ สามัคคี
• นางสาวกานดา พรหมจรรย์
• นางพิสมัย นวลจันทร์
• นางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
• นางดรรชนี จันทร์ปอแดง
• นางสาวจีรภา นาคนิยม
• นางสาวบังอร สมบัติเทพสุทธิ์
• นางภลิตา กลับวิหค

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
• นายสุวิทย์ เสวรันต์
• นางษมาพร เอี่ยมโอภาส
• นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
• นางพิมสิริ อู่มาลา
• นางอรอุมา แดงมณีกุล
• นางสาววิญญ บุญเดช
• นางกุสุมา ปิ่นสุภา
• นางรัตนา แก้วใจดี
• นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
• นางสาวชัชชษา รักขันโท

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
• นส.เบญจมาศ พรหมสถิตย์
• นางกชกร ถึงวิสัย
• นางจุฑาพร ทองใหม่
• นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
• นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
• นายศรายุทธ ตราชู

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
• นางสุลัดดา บุญมี
• นางจุรีย์ ศศิสนธิ์
• นางสาวรัชนก พรหมมิตร

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• นางพรทิพย์ โตสถาน

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาผ้าคหกรรมศาสตร์
• นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
• นางอนันต์ฐดา สุดสวาท
• นางกองแก้ว ลอวิดาล

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• นางณัฐวรรณ แสงสวี
• นางพรรณวดี ปุญญาพิสุทธิ์
• นางสาวนวลอนงค์ อุชุภาพ
• น.ส. เพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
• นางศิริรัตน์ เสวรันต์
• นายโชคชัย รักญาติ
• นางกิจจา สนทมิโน
• นางจุฑาพร ทองรอด
• นางสาวรัชดา อัจจิมากุล
• นางสาวเกศินี เสวกวงศ์
• นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
• นางนิลุบล น้ำเงิน
• นางอรสา โรยภิรมย์
• นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
• นางกฤตยา พลยมมา
• นางภาวินี เดชโชติ
• นายไพศาล เกษแก้ว
• นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
• นางสาวสุธัญญา เพชรมณี

กิจกรรม

ข่าวสาร
สรุปการส่งวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-07-12 15:40:37 54 0
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-08 10:09:43 812 0
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-08 10:08:31 744 0
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนายไพศาล เกษแก้ว
เมื่อ : 2017-06-08 10:06:54 742 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางภาวินี เดชโชติ
เมื่อ : 2017-06-08 10:05:20 787 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางกฤตยา พลยมมา
เมื่อ : 2017-06-08 10:02:57 723 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
เมื่อ : 2017-06-08 10:01:44 792 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางอรสา โรยภิรมย์
เมื่อ : 2017-06-08 09:58:59 767 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
61778  ดาวน์โหลดเอกสาร
• บันทึกข้อความ

สืบค้นข้อมูล
• Google
• Bing
• hotmail
• gmail
• Yahoo

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

เว็บลิ้ง
•


CPVC-KM © 2016

Generated 0.897999 sec.