Research


พันธกิจ

1.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

2.  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

3.  ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019443 sec.