Research


ภาระงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบจัดทำโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์ทางสังคมชุมชนและท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่ใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอนและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยและการประเมินผลการ จัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 6. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติงานของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
 7. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติงานของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรตามรูปแบบงานวิจัย 5 บท
 8. ทำงานด้านเอกสารของทางราชการ ทะเบียนรับหนังสือเข้าทำหนังสือออกตอบรับงานวิชาการหรืองานวิจัย จัดทำบันทึกข้อความออกหนังสือออกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฯ
 9. ติดตาม และสรุปเล่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน หรือการเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฯ
 10. การปฏิบัติงานนอกพื้นที่สถานศึกษาแจกแบบประเมินผลหรืองานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. จัดทำรูปเล่ม และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัย  อาชีวศึกษาชุมพร
 12. จัดทำรูปเล่ม และรายงานผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

CPVC-KM © 2016

Generated 0.019419 sec.