Quality Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome to Quality Assurance Chumphon Vocational College

 


งานประกั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทรศัพท์ 077-511234 ต่อ 105
อีเมล์ www. cpvc.ac.th


ข้อมูลหน่วยงาน
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ภาระงาน
• บุคลากรในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
• บันทึกข้อความ
• เผยแพร่มาตรฐานการศึกษา
• คู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียน
• แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
• รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

[11 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS Laughing[12 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ KM Laughing
News
รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2019-06-17 15:04:04 55 0
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2019-06-17 15:00:04 60 0
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2017-06-02 11:40:53 462 0
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
Create : 2016-12-19 16:01:09 389 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชุมพร เข้ารับประเมินองค์การฯ ปี 59 ระดับกลุ่มจังหวัด
Create : 2016-11-12 11:44:01 289 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
Angry Birds
บทความ
Create : 2016-11-12 10:45:46 331 0

more


PhotoAlbums
Search
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-06-02 11:50:54 208

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-12-19 16:23:51 209
วอศ.ชุมพรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ RMS 2012 และระบบ KM
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-11-12 12:48:13 249

more


Statistic
Counter
4563  เว็บลิ้งค์


CPVC-KM © 2016

Generated 0.591574 sec.