Quality Article


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

 

ตัวบ่งชี้

1

2

3

4

5

6

รวม

เฉลี่ย

มาตรฐานที่

 

1

5

4

 

 

 

 

9

4.50

2

5

5

5

3

5

5

28

4.60

3

5

5

4

5

 

 

19

4.75

4

5

5

 

 

 

 

10

5.00

รวม

 

 

 

 

 

 

66

4.71

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา

1.1 ระดับตัวบ่งชี้

  1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”                       จำนวน ............11..........ตัวบ่งชี้

  1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”                            จำนวน ..............2...........ตัวบ่งชี้

  1.1.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”               จำนวน ..............1...........ตัวบ่งชี้

  1.1.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”       จำนวน ..............-............ตัวบ่งชี้

  1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”       จำนวน ..............-............ตัวบ่งชี้

 

1.2 จุดเด่น

           - ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

           - ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน

           - ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

           - ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

           - ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

- ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์  และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

           - ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

           - ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

           - ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

           - ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

           - ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

           - ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

           - ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา

           - ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

1.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

           เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยฯ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้

1.4.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) โครงการปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 2

4) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

5) โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน

6) โครงการปรับปรุงผ้าม่านห้องประกันคุณภาพ

7) โครงการปรับปรุงสถานที่ใช้เป็นลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาไร้โครง

8) โครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2

9) โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปี

10) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

11) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

12) โครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี Tablet  PC

13) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

14) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

15)  โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับกลุ่มจังหวัด  สถานศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปี

16)  โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพและการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ระดับหน่วย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

17)  โครงการเครือข่ายรั้ววิทยาลัย

18)  โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

19)  โครงการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์  ประจำปี

 

1.4.2 แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ

1) โครงการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)

2) โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในสถานประกอบการ

3) โครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

4) โครงการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา ห้อง 333  แผนกวิชาการเลขานุการ

5) โครงการปรับปรุงห้องประชุมช่วงที่ 2

6) โครงการศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษา MEP

7) โครงการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ระดับชาติ ประจำปี

8) โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาค และระดับชาติ ประจำปี

9) โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา

10) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

11) โครงการวันภาษาไทย

12) โครงการการสวดทำนองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ  และวันสำคัญทางศาสนา

13) โครงการชาวอาชีวศึกษาร่วมใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

14) โครงการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา

15) โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์

16) โครงการจัดคู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา

17) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.2 และปวช.3  ประจำปีการศึกษา 

18) โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

19) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา

20) โครงการรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา

21) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

22) โครงการความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 

23) โครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา

24) โครงการการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 

25) โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

26) โครงการวันไหว้ครู  ประจำปี

27) โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย  ร่วมใจถวายเทียนพรรษาตามหลักธรรมาภิบาล

28) โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี

29) โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

30) โครงการพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

31) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

32) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

33) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพ ปีการศึกษา

34) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 

35) โครงการตลาดนัดคนพันธุ์  R

36) โครงการเชิดชูเกียรติ

37) โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

38) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  สถานศึกษาธรรมาภิบาล  ประจำปีการศึกษา

39) โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าค่ายพักแรม  ประจำปีการศึกษา 

40) โครงการวิษณุเกมส์ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา

41) โครงการ  To  Be  Number  One

42) โครงการ  R-Cheewa  Singing  Contest 

43) โครงการ  Day  Camp  และประดับแถบ  3 สี  ประจำปี 

44) โครงการเยี่ยมที่พักอาศัย  (บ้าน  หอพัก  บ้านเช่า)  ของนักเรียน  นักศึกษา

45) โครงการคัดกรองและจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษา

46) โครงการมอบหมายหน้าที่ในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา

47) โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา

48 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน

49) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  นักศึกษา

50) โครงการ  STOP  TEEN  MOM

51) โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน  นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560

52) โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

53) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

54) โครงการการบริการวิชาการ/วิชาชีพของแผนกวิชา

55) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

56) โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)

57) โครงการสอนเสริม  V-Net

58) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษ  (MEP)

59) โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา

60) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

61) โครงการปัจฉิมและสัมมนานักเรียน  นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560

62) โครงการฝึกประสบการณ์ความรู้ในงานอาชีพ  ประจำปี 

 

1.4.3 แผนงานที่ 3 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค

1) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี

2) โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา

3) โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

4) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

5) โครงการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

6) โครงการทุนการศึกษา  เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม

 

1.4.4 แผนงานที่ 4 ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1) โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

2) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fixit  center)

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

4) โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

5) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  เชิดชูเกียรติ  และบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ประจำปี

6) โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา

7) โครงการประชุมสัมมนาการเขียนแผนการฝึกอาชีพให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ  และครู  อาจารย์ในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา

 

1.4.5 แผนงานที่ 5 การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

1) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English  Camp)

2) โครงการ 1 คน 2 ภาษา (จัดหาผู้มีความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา

3) โครงการค่ายอาเซียน (ASEAN  CAMP)

4) โครงการวัน Christmasรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 277.96 KBs
Upload : 2017-06-02 11:44:42

Size : 198.75 KBs
Upload : 2017-06-02 12:04:29
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Quality
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.566182 sec.