Quality


พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2) ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
3) ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019099 sec.