cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดงานชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล ร้อยใจชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดงานชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล ร้อยใจชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อแสดงการขอบคุณ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยความวริยะ อุตสาหะ จนทำให้เกิดผลดีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 132.23 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 140.48 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 86.49 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 144.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 131.70 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 101.42 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 152.93 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 112.05 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 98.59 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 208.23 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 122.83 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 133.35 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 115.81 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 139.83 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 138.37 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 152.94 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 128.72 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 157.84 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 137.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 124.27 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 145.96 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 141.76 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 124.86 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 133.52 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 112.57 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 89.81 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 140.84 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 207.13 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 102.39 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 103.12 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 176.36 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 115.51 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 115.67 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 126.08 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 117.67 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 101.69 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 191.26 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 115.50 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 134.18 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 100.30 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 80.78 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 157.60 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 111.16 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 143.29 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 278.87 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 135.31 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 106.63 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 66.12 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 193.82 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 126.37 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 124.94 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 142.52 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 91.73 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 95.83 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 132.53 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 135.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 160.55 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 131.69 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 98.58 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 176.13 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 129.03 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 137.36 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 90.04 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 136.08 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 164.97 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 109.47 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 166.69 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 118.54 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 122.93 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 155.64 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 152.15 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 127.43 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 67.66 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 151.26 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 101.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 90.03 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 102.63 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 85.92 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 83.87 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 78.00 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 140.49 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 102.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 156.62 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 99.11 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 123.58 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 160.04 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 183.69 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 111.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 116.99 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 106.91 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 158.43 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 92.15 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 89.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 91.61 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 98.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 193.63 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 167.92 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 122.16 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 106.79 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 152.07 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.42 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 111.24 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 136.93 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 156.01 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 102.16 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 126.25 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 140.75 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 179.87 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 110.23 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.78 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 148.22 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 121.82 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 154.28 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 122.45 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 121.89 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 95.41 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 77.73 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 92.22 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 94.71 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 95.77 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 111.71 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 149.73 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.52 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 192.95 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 90.30 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 171.66 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 176.60 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 176.79 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 86.18 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 105.99 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 93.41 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 120.98 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 129.29 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 186.65 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 112.07 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 133.28 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 142.07 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 120.00 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 101.33 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 197.83 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 143.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 167.42 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 136.91 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 149.73 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 110.59 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 98.44 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 191.32 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 109.37 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 109.59 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 154.13 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 131.78 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 90.95 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 99.75 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 127.74 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 121.47 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 124.47 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 199.03 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 144.17 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 115.59 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 99.92 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 76.90 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 112.21 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 81.57 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 157.04 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.44 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 135.80 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 129.82 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 147.01 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 96.64 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.78 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 174.22 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 107.01 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 82.48 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 85.32 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 93.83 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 70.90 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 138.02 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 177.48 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 162.57 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 204.93 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 126.40 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 112.75 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 85.06 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 206.38 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.36 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 124.66 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 163.81 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 104.44 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 147.03 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 141.69 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 113.95 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 171.61 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 148.31 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 107.70 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 77.14 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 91.92 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 140.39 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 137.80 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 128.29 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 89.87 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 141.26 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 97.06 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08

Size : 125.14 KBs
Upload : 2018-01-03 09:22:08
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.881055 sec.