แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

คณะครูสาขางานการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน จากวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบางสน อ.ปะทิว โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ องค์ประกอบ,การตลาด การท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเพ้นผ้าลายน้ำทอง การทำสบู่ การหาหอย ปล่อยลูกปูและสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน บ้านบางสน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมโชค พันธุ์รัตน์ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนบางสนและอุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมด้วยคณะวิทยากรให้ความรู้ ณ.ที่ทำการวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบางสน บ้านไม้ชายน้ำโฮมสเตย์

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ