ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมพิจารณา จากสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 7 สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ข่าว : สุธัญญา เพชรมณี

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ