การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(19 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือ การนำนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติและบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม จำนวน 118 คน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรยกย่องแก่เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดทุกฝ่าย จำนวน 11 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 9 กันยายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป

หลังจากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ และเรื่องเสนอเพื่อทราบ โดยประธานมอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางเมธาวดี มณีนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 และกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

สิรีพร เส็นติหยะ – รายงาน

อาทิตย์ เกิดเขาทะลุ – ภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ