ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องกำหนดวันเปิดและวันปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา ๒๕๖๕

#ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#เรื่องกำหนดวันเปิดและวันปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่ง โดยกำหนดให้ภาคเรียนที่ ๒ วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ ๑ เมษายน นั้น

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงกำหนดวันเปิดและวันปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

#วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

#วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

นายประทีป แป้นแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ