ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องกำหนดรูปแบบการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องกำหนดรูปแบบการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

อนุสนธิตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรูปแบบการจัดการเรียน การสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (On-line) ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้จังหวัดชุมพรมีคำสั่งที่ ๓๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ข้อ 2 ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงเห็นสมควรกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) #ต่อไปอีก ในสัปดาห์ที่๖-๔ ระหว่างวันที่ ๗-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนภายหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระบบปกติ (On-Site) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบปกติ (On-Site) สถานศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประทีป แป้นแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ