ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันนี้ (๒๐ ก.ย.๒๕๖๔) ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางจุฑาพร ทองใหม่ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อันดับ คศ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (รายปีการศึกษา) 
๒. นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ รับการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูชำนาญการ (รายปีการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลผู้ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 
๑.นางณัฐวรรณ แสงสวี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริรัตน์ เสวรันต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว 
วศินี คงนาสร – ถ่ายภาพ 
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ