cpvcinfor Article


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
#เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
------------------------------
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 และ ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
1️⃣ให้ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Online) หากไม่สามารถจัดการเรียน การสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับตามสมรรถนะรายวิชาที่กำหนด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2️⃣ให้ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนทำการเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ หรือวิธีการที่ครูผู้สอนกำหนด โดยให้สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้
3️⃣ให้ครูผู้สอนทุกคนใช้วิธีการวัดผลประเมินผลในรายวิชาที่สอน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เข้ามาใช้ในการดำเนินการหรือวิธีการที่ครูผู้สอนกำหนด โดยให้สามารถตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลในรายวิชาที่สอน
ได้
4️⃣ การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
4.1 การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการกำหนด
4.2 ให้ครูผู้ควบคุมการฝึก/ครูนิเทศ ของแต่ละแผนกวิชา ประสาน ติดต่อ กับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ชี้แจงให้สถานประกอบการ ทราบถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 )และยึดถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด
4.3 ในการนิเทศติดตามการฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้ครูนิเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการนิเทศ เช่น การนิเทศแบบออนไลน์ หรือการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และเพิ่มความถี่ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา และการประสานงานกับสถานประกอบการ มากขึ้น
ทั้งนี้ หากมีหนังสือสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 355.54 KBs
Upload : 2021-04-16 12:47:22

Size : 106.14 KBs
Upload : 2021-04-16 12:47:22
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.025706 sec.