cpvcinfor Article


แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรม
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
-----------------------------
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กำหนดไว้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ทั้งระบบปกติ ระบบ ทวิภาคี และปฏิบัติตามแนวทางการวัดผลประเมินผลที่กำหนด วิทยาลัยฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้
๑. ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Online) หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับตามสมรรถนะ
รายวิชาที่กำหนด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ให้ครูผู้สอนทุกคนทำการเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาตามตารางเรียน
ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์ หรือวิธีการทีครูผู้สอนกำหนด โดยให้สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 274.68 KBs
Upload : 2021-01-06 09:05:47

Size : 82.62 KBs
Upload : 2021-01-06 09:05:47
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.040497 sec.