cpvcinfor Article


โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ต่อเนื่องถึงปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ต่อเนื่องถึงปริญญาตรี เพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงขอให้นักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ยื่นใบสมัครเพื่อคัดกรอง
^

👉 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.สภาพครอบครัวมีฐานะยากจน
3.ผู้ขอรับทุนการศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี และผู้ปกครองมีความเต็มใจ สนับสนุน และยินยอมให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
4.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50
5.ไม่เป็นบุตรข้าราชการประจำ หรือข้าราชการการเมือง หรือเจ้าหน้าที่บริการราชการส่วนท้องถิ่น
6.ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ไม่รวมทุนกู้ยืมอื่นๆ 
7.เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีเจตคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8.มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
9. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

👉 เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครผู้ขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี (กรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายให้สมบูรณ์) - ขอรับได้ที่ครูแนะแนวประจำแผนกวิชา
2.เรียงความหัวข้อ 'ประวัติของข้าพเจ้า'
ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
5.หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา เช่น เกียรติบัตร ภาพถ่ายบ้าน

👉 ยื่นใบสมัครได้ที่ครูแนะแนวประจำแผนกวิชา ภายใน 28 พฤษภาคม 2562รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 7.30 KBs
Upload : 2019-05-17 08:19:58
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.540448 sec.