cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ศึกษานิเทศก์จังหวัดชุมพร และครูแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 11 ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 170 คน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมพุทธรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 187.76 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 204.98 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 188.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.93 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 88.75 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 173.04 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 97.26 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 200.81 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 195.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.45 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 93.77 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 189.05 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 187.14 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 190.82 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 96.65 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 207.70 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.22 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 110.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 100.83 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 96.28 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 200.96 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 207.43 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.82 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 170.00 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.87 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 82.07 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.99 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 195.96 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 95.70 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 89.45 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 185.92 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 225.98 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 187.55 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 171.08 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 197.85 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.41 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 210.56 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 185.38 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 68.57 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 173.19 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 182.72 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 183.21 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 94.14 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 94.95 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.21 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 156.07 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 100.92 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 168.59 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 245.63 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 190.39 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 189.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 185.09 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 210.59 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.30 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.91 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.13 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 156.89 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 211.83 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 207.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 194.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 90.63 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 62.32 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.24 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.04 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 89.93 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 185.71 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 205.85 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 222.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 197.94 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 188.91 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.94 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 91.75 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 191.13 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 65.05 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 202.38 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 188.65 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 139.61 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.51 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.50 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.64 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.66 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 92.05 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 187.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 138.15 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.33 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 140.65 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 184.42 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 188.03 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 190.41 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 199.85 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 138.97 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.02 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 189.10 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 160.30 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 92.48 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 197.58 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 190.98 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.47 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 215.90 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 90.75 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 168.32 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 186.40 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 193.46 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 195.01 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 202.83 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 169.17 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.06 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 174.72 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 198.30 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 56.31 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 191.24 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 205.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.05 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 184.12 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 88.94 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.63 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 190.46 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 161.19 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 196.22 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 195.61 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.78 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 192.40 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 84.49 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21

Size : 85.57 KBs
Upload : 2018-02-07 10:11:21
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.591787 sec.