การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านหลักฐานการศึกษาและทะเบียนโรงเรียน ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

PVIS : ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน คู่มือการเพิ่มนักเรียนเข้าศึกษากลางคัน สำหรับโรงเรียน

PVIS : ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน คู่มือการตรวจสอบนักเรียนเข้าศึกษากลางคัน สำหรับผู้ดูแลระบบของอาชีวศึกษาจังหวัด

คู่มือการแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน แก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา การตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อน และการตรวจสอบนักเรียนพิการ สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัด

คู่มือการเบิกจ่ายรายไตรมาส ของอาชีวศึกษาจังหวัด

คู่มือการเบิกจ่ายรายไตรมาส ของโรงเรียน