cpvcinfor Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
News
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครั้งที่ 3
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-10-28 13:48:51 0 0
ประกาศแจ้งเตือนภัย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-10-28 13:48:05 1 0
พิธีทอดพระกฐินพระราชทาน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-10-28 13:43:14 0 0
Prสอศ.
Create : 2020-10-28 11:30:20 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ.
Create : 2020-10-28 11:24:54 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สัปดาห์ที่ 18 (1/2563)
Create : 2020-10-28 11:24:16 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
Create : 2020-10-28 11:23:38 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ครูอาวุโส คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
Create : 2020-10-28 11:22:23 0 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
พิธีแสดงมุทิตาจิต 'มุทิตา กษิณานุสรณ์'

Create : 2020-10-02 09:24:28 38 0
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการไหว้ครู

Create : 2020-08-20 09:31:42 96 0
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

Create : 2020-07-20 08:36:47 109 0
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Create : 2020-07-09 10:33:26 166 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
Create : 2020-04-22 10:03:03 723 0 บทความ
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
Create : 2020-04-07 14:49:40 261 0 บทความ
โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม
Create : 2019-12-20 11:03:31 198 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Create : 2019-11-13 08:32:32 1102 0 บทความ

more


Statistic
Counter
591174  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.695717 sec.