ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ศธ.ได้เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

๑.จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู่ การดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน

๒.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

๓.การแลกเปลี่ยน ICT เพื่อเชื่อมโยงภายในประชาคมอาเซียนกันได้ โดยได้มีการจัดตั้ง ASEANUniversity และ Cyber University เพื่อการเชื่อมโยง นอกจากนี้ยังได้เตรียมการเพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิการศึกษา

ระหว่างกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน

๔.การใช้ภาษาอังกฤษ ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการ

เรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยได้เร่งผลักดันและดำเนินการในหลายด้าน เช่น

๑) สร้างศูนย์อำนวยการเพื่อให้ครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาในโรงเรียน

๒) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) โดยบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๓) พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึ่งเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย

๔) การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ ICT ได้หลายโรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาเพื่อตอบสนองแนวนโยบายของศธ.ที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งโรงเรียนศรีวิกรม์ซึ่งได้พัฒนาทั้งด้านหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในแผนการเรียน English Programme (EP) และแผนการเรียน Intensive Programme (IP) ซึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยครูต่างชาติ การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) ของประเทศอังกฤษ การส่งเสริม ICT โดยจัดทำ IT Zoneและใช้ Active Board ในการเรียนการสอน รวมทั้งจัดอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่ครูจนทำให้ครูทุกคนผ่านการทดสอบ MosCer (Power Point ) นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ส่งครูศึกษาดูงานในต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร IPCและการวัดและประเมินผล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Food

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ