Ordinary-KM Article


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีสิ่งประดิษฐ์ 11 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ ผลการประกวดมีดังนี้
****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชนะเลิศ เครื่องขัดพื้นรองเท้ารัศมีวงกลม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์สปริงวาล์วสำหรับถังน้ำดื่ม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 2.1 ด้านเครื่องจักรกล
ชนะเลิศ เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องสลัดน้ำมันทุเรียนทอด วิทยาลัยอาชีพหลังสวน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องล้างหอยแมลงภู่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชนะเลิศ เก้าอี้นั่งจากเปลือกไข่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟจากเส้นใยลิ้นมังกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดเครื่องมือเดินสายไฟและกิ๊บตอกสาย V.2วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่ม 4.1 กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและส่งจ่ายพลังงาน
ชนะเลิศ อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากน้ำพุร้อน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่ม 4.2กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ชนะเลิศ เครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องสูบน้ำพลังงานแบตเตอรี่ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุ่มที่ 5.1 ด้านการป้องกันภัยส่วนบุคคล
ชนะเลิศ บันไดชุดใบมีด 230 KV วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุ่มที่ 5.2 ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ชนะเลิศ เครื่องพ่นยุงขนาดพกพา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องเตือนวาตภัย วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย
กลุ่ม 6.1 ด้านการแพทย์
ชนะเลิศ เครื่องทำลายลวดเย็บแผล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เผือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่ม 6.2 ด้านอาชีวอนามัย
ชนะเลิศ เครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 แว่นสุขสุด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เก้าอี้สุขาผู้สูงอายุเคลื่อนที่ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่ม 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนะเลิศ บาร์กล้วยกรอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกอมบอระเพ็ดผสมสมุนไพรต่าง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2ตูเลเสริมแป้งถั่วเหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่ม 7.2ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
ชนะเลิศ ผงเต้าหู้ใบย่านางวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมือุปกรณ์เพื่อการดำนา)
-ไม่มี-

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย
กลุ่ม 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย
ชนะเลิศ ภาพปักจากเส้นใยลิ้นมังกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1พานบายศรีจากใบยางยืดหยุ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 แท่นวางโทรศัพท์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่ม 9.1 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย
ชนะเลิศ LED Chandelier Light of Art Wood วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1ตุ๊กตาดินเผาจากเปลือกมังคุด 100 ปี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มที่ 10.1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อการฝากขายสินค้า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมเก็บข้อมูลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา สำหรับงานปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมควบคุมการบริหารจัดการลานปาล์ม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มที่ 10.1 ด้านกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
ชนะเลิศ ระบบควบคุมบ้านนกนางแอ่นอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11สิ่งประดิษฐ์ประเภทตอบโจทย์ กลุ่มที่ 11.2 ด้าน SmartFarm
ชนะเลิศ ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 แบบจำลองระบบสมาร์ทฟาร์มอนาคตเกษตรไทย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2สุกรสมาร์ทฟาร์ม Application วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อการฝากขาย วิทยาลัยเทคนิคชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 139.30 KBs
Upload : 2017-12-27 11:01:33
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Ordinary-KM
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.040208 sec.