นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓/๔ สาขางานการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการ “รู้ใช้ รู้คิด นำบัญชีสู่ครัวเรือนของชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา”

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓/๔ สาขางานการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการ “รู้ใช้ รู้คิด นำบัญชีสู่ครัวเรือนของชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑/๔ ปวช.๒/๔ และปวช.๓/๔ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความพอเพียงและสามารถนำข้อมูลการจัดทำบัญชีมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ดำเนินโครงการโดย นักเรียนระดับชั้นปวช.3/4 สาขางานการบัญชี

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ