cpvcinfor Article


บรรยากาศการติวเพื่อเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเลขานุการ โดยคณะครูประจำแผนกวิชา

บรรยากาศการติวเพื่อเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเลขานุการ โดยคณะครูประจำแผนกวิชา

ท่ามกลางความตั้งอกตั้งใจรับเอาเนื้อหาความรู้ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางานการเลขานุการ

👩 สิรีพร เส็นติหยะ - ข้อมูล
ขอบคุณภาพจากครูกานดา พรหมจรรย์Content's Picture

Size : 86.71 KBs
Upload : 2019-01-09 09:30:31

Size : 71.00 KBs
Upload : 2019-01-09 09:30:31

Size : 52.52 KBs
Upload : 2019-01-09 09:30:31

Size : 81.19 KBs
Upload : 2019-01-09 09:30:31
Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>

Vote this Content ?

0
Vote(s)
Create by :


cpvcinfor
Detail Share
Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.569839 sec.