Ordinary-KM


พันธกิจ
"พันธกิจแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์"
   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
   2) ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
   3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติไทยให้ยั่งยืน
   4) ส่งเสริมการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรมโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
   5) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ภาษาสู่สากล

CPVC-KM © 2016

Generated 0.019503 sec.