CPVC-KM


งานพัสดุ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายวิชาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019703 sec.