หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


101

Operator

102

งานประชาสัมพันธ์

103

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน,กองทุนเงินกองกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานครูที่ปรึกษา

105

งานส่งเริมผลิตผลการค้า,งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม,งานวางแผนและงบประมาณ

106

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

107

งานสวัสดิการและพยาบาล

108

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

109

หน้าห้องผู้อำนวยการ

111

ผู้อำนวยการ

112

ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

113

แผนกวิชาการขายและการตลาด

114

งานศูนย์ข้อมูล

116

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

117

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ

118

ยามรักษาการณ์

121

งานการเงิน,งานบัญชี

123

งานอาคารและสถานที่,เงินทุนสวัสดิการวิทยาลัย

124

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

140

งานบริหารงานทั่วไป,งานบุคลากร

126

งานพัสดุ

128

งานทะเบียน

130

งานกิจกรรมนักเรียน,นักศึกษา

131

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

132

แผนกวิชาเลขานุการ

133

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ(R-Radio)

134

งานปกครอง

135

งานวิทยบริการและห้องสมุด

136

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

137

แผนกวิชาการบัญชี

138

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-Access- Learning Center)

139

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

146

ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย)

147

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ