CPVC-KM


สำหรับครูและบุคลากร

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ฟอร์ม-SAR-ระดับบุคคลP

ฟอร์ม-SAR-ระดับแผนกวิชา-ปีการศึกษา2559

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินระดับแผนกวิชา 2562


CPVC-KM © 2016

Generated 0.020203 sec.