วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
   ผลิตอาหารและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม