ภาระงาน

ใบกำหนดหน้าที่  (Job  Description)

 

ชื่อ          :       นางยุพเยาว์  เงินทองรัตนกุล

ตำแหน่ง  :       เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ     :

(1)  จัดทำและพิมพ์แผนปฏิบัติราชการประจำปี  และแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี) พร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

        (2)  จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาและสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

        (3)  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        (4)  รวบรวมและตรวจสอบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย ของแผนกวิชาและงานต่างๆ ประจำภาคเรียน

        (5)  จัดทำทะเบียนคุมโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุฝึก (สผ.1) ของแผนกวิชาและงานต่างๆ

        (6)  จัดพิมพ์รายงานการควบคุมภายใน

        (7)  รายงานผลการใช้พลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานของภาครัฐ

www.e-report.energy.go.th

        (8)  จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ

        (9)  จัดพิมพ์หนังสือราชการภายนอก, หนังสือราชการภายใน

        (10)  จัดทำและรายงาน

                - ผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการศึกษาของภาครัฐ

                - ผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการก่อสร้าง

- ผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร

- คำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , ค่าครุภัณฑ์

- รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , ค่าครุภัณฑ์)

        (11)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

        (12)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

        (13)  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย