พันธกิจ

พันธกิจ 

  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน

และองค์กรภายนอก

  1. ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ